1. Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Kemalpaşa Vergi Dairesi 7810450262 vergi no ve 0781045026200016 MERSİS nolu, Kemalpaşa Osb Mahallesi İzmir Ankara Asfaltı Cadde No: 51/ Kemalpaşa İzmir adresinde mukim STP Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) nezdindeki kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin bilgilendirmenin yapılması amacıyla iş bu metin düzenlenmiştir.

2. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebepler ve yöntemler

Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, bonton.com.tr iletişim formu üzerinden 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (3) ve (4) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Kategorisi Açıklama İşleme Amacı Hukuki Sebebi
Kimlik : Ad, Soyad Talep / Şikayetlerin Takibi Bir sözleşmenin kurulması ve ifası ve kanunda açıkça öngörülmesi
İletişim : E-mail, telefon numarası Talep / Şikayetlerin Takibi Bir sözleşmenin kurulması ve ifası ve kanunda öngörülmesi
İşlem Güvenliği : Çevrimiçi trafik bilgileri, IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri,
üyelik mevcutsa Şifre ve Parola Bilgileri Bilgisayar Ekran Kayıtları,
Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi,
Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Kanunda açıkça öngörülmesi
Mesaj İçerikleri : İletişim Formunun mesaj kısmında bildirilen bir kişinin
kimliğini belli veya belirlenebilir kılan kişisel veriler
Talep / Şikayetlerin Takibi Bir sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü
Görsel ve İşitsel Kayıtlar : Çağrı merkezi ses kayıtları Talep / Şikayetlerin Takibi Bir sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü
Lokasyon : Konum bilgisi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması

İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5.maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir.

3. Süre

Şirketimiz tarafından işlenen elektronik ticarete ilişkin herhangi bir kayıt bilgisi olması olması halinde bu kayıtlar, çağrı merkezi ses kayıtları 6563 s. Kanun uyarınca 3 (üç) yıl, çevrimiçi trafik bilgileri 5651 s. Kanun uyarınca 2(iki) yıl, diğer kişisel verileriniz ise 1 (bir) yıl, hukuki bir ilişki olması halinde ise hukuki ilişkinin bitiminden itibaren kişisel verileriniz 10 (on) yıl süre ile saklanmaktadır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirket tarafından veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında ilgili şartların varlığı halinde talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Mevzuat kapsamında madde 5/2’de yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun şekilde işlenenler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma Amaçları

Şirketimiz kimlik, müşteri işlem ve iletişim verileri kişisel verilerinizi talep ve şikayetlerin takibi amacı ile bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü kapsamında gerekli önlemleri almak kaydıyla; çağrı merkezimize ve bayilerimize aktarabilmektedir. Ayrıca kişisel verilerinizi; yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Şirketimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirketimizden;

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve

  bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre web sitemizde bulunan Başvuru Formunu doldurarak ve formda belirtildiği biçimde direkt elden, KEP, posta veya hali hazırda kayıtlarımızda bulunan e-posta adresiniz vasıtası ile tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

  Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

  Talebin niteliğine ve yöntemine göre şirket, başvurunun gerçekten size ait olup olmadığını anlayabilmek ve haklarınızı korumak adına ilave teyit talep edebilir.

6. Başvuru Hakkının İstisnaları

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:
• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetler kapsamında işlenmesi

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması